หลักปฏิบัติ (สาขา) ของศาสนาดังกล่าวไปแล้วข้างต้นว่าศาสนาอิสลามครอบคลุมอยู่บน 3 หมวดกล่าวคือ หลักการศรัทธา หลักการปฏิบัติ และจริยธรรม เนื่องจากเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ว่าเมื่อถึงวัยตามที่ศาสนกำหนดแล้วเขาต้องปฏิบัติตามหลักคำสอนด้วยความเคร่งครัด อันเป็นการแสดงออกถึงการเชื่อฟังปฏิบัติตามบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าและการทำตนเป็นบ่าวที่ดี ณ พระองค์

ในศาสนาอิสลามมีหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่สำคัญ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังนี้

1.วาญิบ หมายถึงสิ่งจำเป็นต้องปฏิบัติ หากละเว้นถือว่ามีความผิด ต้องถูกลงโทษตามศาสนบัญญัติ เช่น นะมาซ การถือศีลอดและอื่น ๆ เป็นต้น

2. ฮะรอม หมายถึงสิ่งจำเป็นต้องละเว้น ถ้าหากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิด ต้องถูกลงโทษ เช่น การพูดโกหก การลักขโมย, การนินทาว่าร้าย และอื่น ๆ

3. มุซตะฮับ หมายถึงสิ่งที่สมควรปฏิบัติ หรือสนับสนุนให้ปฏิบัติ ซึ่งมีกุศลบุญมากมาย แต่ถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่ถูกลงโทษ เช่น การบริจาคทาน

4. มักรูฮฺ หมายถึงสิ่งที่ไม่สมควรปฏิบัติและไม่สนับสนุนให้ปฏิบัติ แต่ถ้าหากปฏิบัติจะไม่ถูกลงโทษ เช่น การหัวเราะเสียงดัง

5. มุบาฮฺ หมายถึงการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมีผลเท่าเทียมกัน เช่น การเดิน การนั่งยามปกติทั่ว ๆ ไป

บุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามศาสนบัญญัติ

บุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามศาสนบัญญัติ ต้องมีสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง จาก 3 ประการดังต่อไปนี้

1. อสุจิได้เคลื่อนออกมาไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 next