อายะตุ้ลลอฮฺ ซัยยิด มะหฺมูด ชาฮฺรูดอายะตุ้ลลอฮฺ ซัยยิด มะหฺมูด ชาฮฺรูด

นักนิติศาสตร์อิสลามผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของเมืองกุม ซึ่งทำการสอนวิชานิติศาสตร์อิสลาม(ฟิกฮฺ) ในระดับสูงอยู่ในขณะนี้

 

 

 

 shahrodi_org@aalulbyte.org

ประวัติโดยสังเขป1 next