อายะตุ้ลลอฮฺ เชค อิบรอฮีม อะมีนีอายะตุ้ลลอฮฺ เชค อิบรอฮีม อะมีนี

นักปราชญ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสภาคณาจารย์ ของสถาบันการศึกษาศาสนาเมืองกุม เป็นรองประธานวุฒิสมาชิก และเป็นอิมามนำนมาซวันศุกร์ ท่านมีผลงานด้านการค้นคว้าวิจัย และผลงานด้านการเขียนอันทรงคุณค่ามากมาย

 

 

 

 aalulbayt@aalulbayt.org

ประวัติโดยสังเขป1 next