อายะตุ้ลลอฮฺ เชค มุหัมมัด อิมามี กาชานอายะตุ้ลลอฮฺ เชค มุหัมมัด อิมามี กาชาน

สมาชิกสภาอุละมาอฺ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นอิมามนำนมาซวันศุกร์ประจำกรุงเตหราน และผู้อำนวยการวิทยาลัย ชะฮีด มุเฏาะฮะรี

 

 

 

 Khashani_org@aalulbayt.org

ประวัติโดยสังเขป1 next