อายะตุ้ลลอฮฺ ซัยยิด มุหัมมัดอะลี อะละวี ฮุซัยนี ฆัรฺฆอนีอายะตุ้ลลอฮฺ ซัยยิด มุหัมมัดอะลี อะละวี ฮุซัยนี ฆัรฺฆอนี

นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของเมืองกุม ท่านทำการสอนวิชานิติศาสตร์อิสลามในระดับสูงอยู่ในขณะนี้

 

 

 

 aalulbayt@aalulbayt.org

ประวัติโดยสังเขป1 next