อายะตุ้ลลอฮฺ ญะอฺฟัร สุบฮานีอายะตุ้ลลอฮฺ ญะอฺฟัร สุบฮานี

นักปราชญ์อิสลามผู้มีชื่อเสียงด้านเทววิทยา ท่านหนึ่งของเมืองกุม นอกจากจะเปิดทำการสอนด้านเวทวิทยาแล้ว ท่านยังทำการสอนวิชาฟิกฮฺและอุศูลระดับสูงอยู่ในปัจจุบันท่านมีงานเขียนมากมายในสาขาวิชาฟิกฮฺเทววิทยา ตับซีรฺ และประวัติศาสตร์ ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาอิมามศอดิก (อ.) ซึ่งเปิดทำการสอนวิชาด้านเทววิทยาโดยเฉพาะ

 

 

 

 emamsadegh_int@aalulbayt.org

ประวัติโดยสังเขป1 next