อายะตุ้ลลอฮฺ หัจญ์ เชคอับดุลลอฮฺ ญะวาดีออมุลีอายะตุ้ลลอฮฺ หัจญ์ เชคอับดุลลอฮฺ ญะวาดีออมุลี

นักปราชญ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งในสาขาวิชาปรัชญา, อิรฟาน, ตัฟซีรฺกุรอาน, ฟิกฮและอุศูล อีกทั้งยังเป็นนักประพันธ์ที่มีผลงานทางด้านการเขียนในสาขาวิชาต่างมากมาย

 

 

 

 aalulbayt@aalulbayt.org

ประวัติโดยสังเขป1 next