อายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซมา ซอนะอีย์อายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซมา ซอนะอีย์

นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง และเป็นมัรฺญิอฺตักลีดของมุสลิมนิกายชีอะฮฺท่านหนึ่งในปัจจุบัน ท่านทำการสอนวิชานิติศาสตร์อิสลามในระดับสูงอยู่ในขณะนี้

 

 

 

 aalulbayt@aalulbayt.org

 

ประวัติโดยสังเขป1 next