อายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซมา นูรีฮาเมดอนีอายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซมา นูรีฮาเมดอนี

นักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง และเป็นมัรฺญิอฺตักลีดของมุสลิมนิกายชีอะฮฺท่านหนึ่ง ในปัจจุบัน ท่านทำการสอนวิชานิติศาสตร์อิสลามและอุศูลในระดับสูงอยู่ในขณะนี้

 

 

 

 NHamedani_org@aalulbayt.org

ประวัติโดยสังเขป1 next