อายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซมา นาศิรฺ มะการิมชีรอซียอายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซมา นาศิรฺ มะการิมชีรอซีย

นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง เป็นมัรฺญิอฺตักลีดท่านหนึ่งของมุสลิมนิกายชีอะฮฺ เป็นนักเขียนและเป็นนักตับซีรฺ ท่านทำการสอนวิชานิติศาสตร์อิสลามในระดับสูงอยู่ในขณะนี้ และเป็นผู้มีผลงานด้านการเขียนมากมาย ซึ่งงานเขียนที่มีชื่อเสียงที่สุดของท่านได้แก่ ตัฟซีรฺนิมูเนะฮฺ

 

 

 

 aalulbayt@aalulbayt.org

ประวัติโดยสังเขป1 next