อายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซมา ฟาฎิลลันกะรอนีอายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซมา ฟาฎิลลันกะรอนี

นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง เป็นมัรฺญิอฺตักลีดท่านหนึ่งของมุสลิมนิกายชีอะฮฺ ซึ่งทำการสอนวิชานิติศาสตร์อิสลามในระดับสูงอยู่ในขณะนี้

 

 http://www.islamcpo.com/islam/fazel

 

 fazel@islamcpo.com1 next