อายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซมา เชค มีรฺซา ญะวาด ตับรีซีอายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซมา เชค มีรฺซา ญะวาด ตับรีซี

ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์อิสลามที่มีชื่อเสียง และเป็นมัรฺญอฺอีกท่านหนึ่งของมุสลิมนิกายชีอะฮฺ ท่านทำการสอนวิชาฟิกฮฺในระดับสูงอยู่ในปัจจุบัน

 

 http://www.tabrizi.org

 

 tabrizi@tabrizi.org1 next