ชีวประวัติและวัจนะ

ชีวประวัติสิบสี่มะอฺศูม(อ.)
หะดีษจากมะอฺศูม (อ.)
สถานที่ฝังศพบรรดาอิมาม