นักปราชญ์และผู้รู้ทางศาสนา

อายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซฺมา หัจญ์ ซัยยิด ฮุซัยนี ซิซตานี
ท่านอายะตุ้ลลอฮฺ ซัยยิดอะลีคอเมเนอ
ท่านอายะตุ้ลลอฮฺอัลอุซฺมาเชคมุฮัมมัดตะกีบะฮฺญัตฟูเมน
อายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซมา เชค มีรฺซา ญะวาด ตับรีซี
อายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซมา ฟาฎิลลันกะรอนี
อายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซมา นาศิรฺ มะการิมชีรอซีย
อายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซมา นูรีฮาเมดอนี
อายะตุ้ลลอฮฺ ซัยยิด อับดุลกะรีม มูซาวี อัรดิบีล
อายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซมา ซอนะอีย์
อายะตุ้ลลอฮฺ หัจญ์ เชคอับดุลลอฮฺ ญะวาดีออมุลี
อายะตุ้ลลอฮฺ หัจญ์ เชคฮะซัน ฮะซัน ซฺอเดะฮฺ ออมุล
อายะตุ้ลลอฮฺ ญะอฺฟัร สุบฮานี
อายะตุ้ลลอฮฺ มุฮัมมัดตะกีย์ มิศาบาห์ ยัซดีย์
อายะตุ้ลลอฮฺ ซัยยิด มุหัมมัดอะลี อะละวี ฮุซัยนี ฆัรฺฆอนี
อายะตุ้ลลอฮฺ เชค ฮาดี มะอฺริฟัต
อายะตุ้ลลอฮฺ เชค มุหัมมัด อิมามี กาชาน
อายะตุ้ลลอฮฺ เชค อิบรอฮีม อะมีนี
อายะตุ้ลลอฮฺ ซัยยิด มะหฺมูด ชาฮฺรูด
อายะตุ้ลลอฮฺ หัจญ์ซัยยิด กาซิม ฮาริอี
ท่านอายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซมา หัจญ์ ซัยยิด มูซา ชุบัยรี ซันญานี
อายะตุ้ลลอฮฺ อัลลามะฮฺ หัจญ ซัยยิด มุรฺตะฎอ อัสกะรีย