หะดีษ

๔๐ หะดีษเฆาะดีรฺคุม
๕๐ความประเสริฐของอะลี
อะฮาดีษสิบสี่มะอฺซูม (อ.)