๔๐ หะดีษเฆาะดีรฺคุม

หมวดที่ ๑ ฐานะภาพของอีดเฆาะดีรฺในศาสนา
หมวดที่ ๒ ความประเสริฐและคุณค่าของเฆาะดีรฺ
หมวดที่ ๓ วิลายะฮฺ ณ เฆาะดีรฺ