คำอธิบายอัล-กุรอาน

ซูเราะฮฺก็อดรฺ
ซูเราะฮฺอิคลาศฺ
ซูเราะฮฺเกาษัร
ซูเราะฮฺมะสัด
๑๐๙ ซูเราะฮฺกาฟิรูน
๑๑๐. ซูเราะฮฺนัศร
ซูเราะฮฺอัล มาอูน
ซูเราะฮฺอัต-เตาฮีด